-: 9:00-21:00
-: 10:00-19:00
(495.) 662-96-74          
: 0
: 0

Playstation 3


Sony-Ericsson

* HBH-608 v.2.0
* HBH-610 v.2.0
* HBH-GV435 v.2.0

Jabra

* JX-10 v.1.2
* BT125 v.2.0
* BT135 v.2.0
* BT150 v.1.2
* BT160 v.1.2
* BT250 v.1.1
* BT350 v.1.2
* BT500 v.1.2
* BT620 v.1.2
* BT2010 v1.2

LG

* HBM 300 v.1.2

Motorola

* HS850 v.1.2
* HS830 v.1.2
* HS820 v.1.2
* HS815 v.1.1
* HS810 v.1.1
* HT820 v.1.2
* H700 v.1.2
* H670 v.1.2
* H605 v.1.2
* H500 v.1.2
* H350 v.2.0
* H300 v.1.2
* 89074J v.1.2

Nokia

* BH-200 v.2.0
* BH-900 v.2.0
* HS-26W v.2.0

Plantronics

* Discovery 655 v.1.2
* Discovery 640 v.1.2
* Explorer 320 v.1.2
* Pulsar 590A v.2.0
* Voyager 510 v.1.2

Samsung

* WEP150 v.1.2
* WEP200 v.2.0

PS3.


.